tutambé és una plataforma que posa a disposició del públic la participació en el beneficis econòmics de plantes de generació d’energia a partir de fonts renovables que actualment s’estan desenvolupant a Catalunya.

La participació es pot materialitzar, segons la proposta que faci el promotor de cada projecte, bé mitjançant l’entrada en la propietat de la societat titular, o bé mitjançant participació en el finançament del projecte. D’aquesta manera, el veïns dels projectes es converteixen en propietaris o en finançadors, obtenint per les seves aportacions una rendibilitat associada als rendiments reals de les plantes.

tutambé canalitza l’oferiment de participació ciutadana a les persones físiques o jurídiques radicades al territori en els que s’implanten els projectes d’energies renovables a Catalunya, establert al Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, aprovat pel Parlament de Catalunya, obligatori per a plantes fotovoltaiques de més de 5 MW de potència, i per a parcs eòlics de més de 10 MW de potència.

Mitjançant la plataforma, els veïns interessats en invertir en els projectes d’energies renovables que es desenvolupen al seu municipi, als municipis veïns, o a la seva comarca, entren en contacte amb les empreses promotores d’aquests projectes, i es reserven el dret a participar en els seus resultats, a partir del moment en que els projectes es converteixen en realitat (sense assumir riscos de promoció).

Participar en un projecte mitjançant tutambé simplifica la interlocució entre els promotors i els veïns participants, que tenen una figura de referència clarament definida, amb qui relacionar-se per dur a terme la seva inversió.