Puc invertir en qualsevol projecte?

Pots invertir en projectes ubicats al teu municipi, a municipis limítrofs al teu, o ubicats a la teva comarca.

El Decret Llei 16/2019, aprovat pel Parlament de Catalunya, regula, per als projectes de més de 5 MW (Fotovoltaics) o 10 MW (eòlics), l’oferiment d’una quota mínima de participació d’un 20 % en la propietat del projecte o en el seu finançament, a les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, radicades al municipi en que es preveu situar la instal·lació, o als municipis limítrofs, o als que pertanyin a la mateixa comarca que el primer (en conjunt, els “municipis elegibles”).

En compliment de la normativa anterior, cal determinar, per a un determinat projecte, la condició de “prioritari” o “elegible” dels inversors. Els “inversors elegibles” han de constar empadronats als municipis seleccionables, amb una antiguitat mínima de dos anys. En el cas de persones jurídiques han de tenir el domicili social als municipis seleccionables amb una antiguitat mínima de dos anys, o han de complir els requisits de l’article 9 bis. 3.b de l’esmentat Decret llei.

Puc invertir en més d’un projecte?

Sí, pots invertir en tants projectes com vulguis sempre i quan compleixis les condicions d’ubicació.

Quin és el mínim i el màxim que puc invertir?

El mínim que pots invertir depèn de cada projecte (trobaràs la informació a la fitxa del projecte). El màxim que pots invertir és el 50% de la inversió participativa del projecte (equival al 10% del pressupost del projecte).

Qui es el receptor de la meva aportació econòmica?

La teva aportació tindrà la forma de participació en el capital, o de préstec a l’empresa titular del projecte, que -per tant- serà la receptora de l’aportació.

Quin destí tindrà la meva aportació?

La teva aportació es destinarà exclusivament a sufragar els costos de la construcció i operació del projecte i les seves infraestructures d’evacuació d’energia.

Quina rendibilitat tindrà la meva inversió?

Cada projecte té característiques particulars, i per tant pot oferir una rendibilitat específica, que es detalla a la seva fitxa de projecte.

Què és un deute subordinat?

En el finançament d’un projecte, el deute subordinat és aquell que està darrere, pel que fa als drets de cobrament, del deute principal (o deute Sènior). A més de la participació ciutadana, que es preveu cobreixi el 20 % de la inversió total del projecte, cal una altra font de finançament (el deute Sènior), de major quantia, sense la qual el projecte no es podria construir, i que gaudeix de preferència en el cobrament.

Què vol dir període de carència?

El període de carència és aquell en el que la vostra inversió no us genera encara ingressos. Aquest període de carència és necessari perquè des del moment en que feu la vostra aportació fins que el projecte genera els fluxes de caixa necessaris per a retribuir la vostra participació, transcorre un temps (de construcció, posada en funcionament, generació de les primeres factures per venda d’energia, i cobrament de les esmentades factures), en el que el projecte encara no produeix ingressos que permetin traslladar-vos els primers beneficis.

Quina garantia té la meva inversió?

La teva inversió es retornarà amb els ingressos que generarà l’explotació del projecte. La garantia dels teus cobraments la proporcionen els resultats reals obtinguts de la venda d’energia de la planta de generació, dels que tindràs la informació necessària.

A què em comprometo si formulo una petició de reserva?

La petició de reserva no compromet a res, excepte a facilitar la informació necessària per al teu registre, i per a les verificacions sobre el teu empadronament.

Quan es confirma que el projecte tira endavant?

L’operació està condicionada a obtenir tots els permisos, llicències i autoritzacions necessàries per a la construcció del projecte. Quan s’assoleixin aquests permisos seràs convenientment informat i se’t comunicarà l’obertura del període de subscripció.

Quan hauré de fer la meva aportació?

La comunicació de l’obertura del període de subscripció fixarà la data d’inici i l’última data en la que podràs fer l’aportació. L’obligació de fer l’aportació serà una vegada firmis els documents de subscripció.