PSFV LA ROMIGUERA

NOM EMPRESA: ENERGIES RENOVABLES TERRA FERMA S.L.

TIPUS: FOTOVOLTAICA

POTÈNCIA: 8 MW

MUNICIPI: MONTBLANC

COMARCA: CONCA DE BARBERÀ

INVERSIÓ PARTICIPATIVA: 1.247.082,20 €

DESCRIPCIÓ:

Aquest projecte formarà part del LOGIS Montblanc, una plataforma logística intermodal, amb connexió ferroviària, que promou CIMALSA, empresa de la Generalitat, que va licitar els terrenys on s’ubica la planta, essent Energies Renovables Terra Ferma l’adjudicatària del concurs.

Aquesta planta serà compatible amb un aprofitament agrari, amb conreus entre fileres i en espais marginals, amb ramaderia ovina i apicultura, mitjançant acords amb pagesos locals. L’espai, actualment delimitat per l’autopista i la via de l’AVE, compatibilitzarà la producció d’energia amb conreu ecològic, amb aprofitament de plantes aromàtiques, lleguminoses i guarets florits per afavorir als pol·linitzadors.. Es planteja una planta lliure de formigó i que incorpori mesures ambientals per convertir-la en un refugi de biodiversitat, sense pesticides ni contaminants de cap mena, poc visible des de l’entorn gràcies a apantallaments vegetals i altres mesures paisatgístiques.

La seva línia d’evacuació d’energia va totalment soterrada fins a SET Montblanc.

ESTALVI CO2: 3.533 T anuals

INVERSIÓ PARTICIPATIVA: 1.247.082,20 €

FASE ACTUAL: PRE-RESERVA

CONDICIONS DE LA INVERSIÓ:

  • Deute subordinat (participació en el finançament del projecte)
  • Inversió mínima 1.000 €
  • Tipus de interès amb que es retribueix la inversió: Euribor a 6 mesos + 4% (amb un màxim del 6,5%)
  • Disposició en un únic pagament
  • Durada esperada de l’amortització total del deute: 12 a 15 anys (en funció de la durada del venciment del deute sènior del projecte)
  • Amortització i pagament d’interessos: Semestral
  • Període de carència: 18 mesos (temps previst de durada de la construcció i posada en marxa)
  • Garanties: garantia del propi projecte (fluxos econòmics i titularitat de l’actiu).

Formulari de reserva

          (**) Obligatori en cas de persones jurídiques