PSFV LA RIBERA I

NOM EMPRESA: ENERGIES RENOVABLES TERRA FERMA S.L.

TIPUS: FOTOVOLTAICA

POTÈNCIA: 17 MW

MUNICIPI: GARCIA

COMARCA: RIBERA D’EBRE

INVERSIÓ PARTICIPATIVA: 2.539.609,80 €

DESCRIPCIÓ:

En aquest projecte es posa un èmfasi especial en la integració paisatgística. El terra sobre el que es situa es convertirà en un prat natural, amb espècies herbàcies i aromàtiques autòctones que afavoreixin la presència d’insectes pol·linitzadors i petita fauna. Això permetria donar-li un ús ramader i apícola de gran qualitat.

Tot i estar relativament a prop del nucli de Garcia, no serà visible ni tan sols des dels miradors del poble i està previst apantallar els trams més propers a carreteres i camins d’esbarjo amb franges arbustives per reduir al màxim l’impacte visual que es pogués generar.

La seva línia d’evacuació d’energia va majoritàriament soterrada fins a la SET Aubals.

ESTALVI CO2: 7.421 T anuals

INVERSIÓ PARTICIPATIVA: 2.539.609,80 €

FASE ACTUAL: PRE-RESERVA

CONDICIONS DE LA INVERSIÓ:

  • Deute subordinat (participació en el finançament del projecte)
  • Inversió mínima 1.000 €
  • Tipus de interès amb que es retribueix la inversió: Euribor a 6 mesos + 4% (amb un màxim del 6,5%)
  • Disposició en un únic pagament
  • Durada esperada de l’amortització total del deute: 12 a 15 anys (en funció de la durada del venciment del deute sènior del projecte)
  • Amortització i pagament d’interessos: Semestral
  • Període de carència: 18 mesos (temps previst de durada de la construcció i posada en marxa)
  • Garanties: garantia del propi projecte (fluxos econòmics i titularitat de l’actiu).

Formulari de reserva

          (**) Obligatori en cas de persones jurídiques